נ"ז בגין פעילות חברתית

 

בעקבות חקיקת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית ,תשע"ח-2018, החליטה האוניברסיטה ליישם את החוק באופן הבא:

1. לסטודנטים לתואר בוגר יוענק פטור אקדמי אך לא לזיכוי כספי בהיקף של 2 נ"ז מקורסי אבני פינה (בתכניות לימודים שבהם מוטלת חובה לימוד קורסי אבני פינה) או במקום קורס אחר בהיקף של 2 נ"ז שייקבע החוג (בתכניות לימודים שבהם אין נלמדים קורסי אבני פינה), פעם אחת בלבד במהלך לימודיהם, בגין השתתפות באחת הפעילויות הבאות : פעילות התנדבות, שירות מילואים או ייצוג האוניברסיטה (בנבחרת ספורט,בתזמורת, במקהלה או במודל האו"ם).

2. הפטור האמור יוענק לסטודנטים שלומדים לתואר בוגר אשר בשנת הלימודים שבה בוצעה הפעילות המזכה למדו לפחות מחצית מה נ"ז הנדרשים לפי תכנית הלימודים לאותה שנה. ההסדר יחול על כל מי שלומדים לתואר בוגר בתשע"ט ואילך בגין פעילות מזכה שתעשה בשנת הלימודים תשע"ט ואילך. סטודנטים שכבר השלימו את מכסת הלימודים שלהם בקורסי אבני פינה לפני שנת הלימודים תשע"ט לא יוכלו לנצל את הפטור.

פעילות חברתית מזכה: פעילות חברתית וקהילתית של 40 שעות בפועל (לא כולל שעות הכשרה, הדרכה או הגעה למקום הפעילות) שנעשתה בהתנדבות במהלך שנת לימודים אחת, שלא התקבלו בגינה שכר או מלגה. פעילות חברתית תוכר כפעילות מזכה רק אם התקיימה בנוסף ומחוץ למסגרות הכשרה, פרקטיקום, שעות קליניות, המהוות חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים.

 

* קורס המעורבות החברתית הינו קורס בעל ציון מילולי (ה.פ- השתתפות פעילה), ואינו נכנס לחישוב הממוצע של סיום התואר.

* סטודנטים שנדרשים ללמוד קורסים משני תחומים שונים, יצטרכו ללמוד לפחות קורס אחד בכל תחום בנוסף לפעילות החברתית (כל עוד שנדרש מהם ללמוד מעל 2 נ"ז באחד משני התחומים או בשניהם).