3599d1df8efa689f4a75519c964ef6ee

9d6b3b0b46bc8ddab13bf57dcfd5ad2f

דו-חוגי

מדעי המחשב / הנדסה דו-חוגי בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / משפטים (כולל קרימינולוגיה) / מינהל עסקים / חשבונאות / סטטיסטיקה ומדע הנתונים (824) 

4 נ"ז אבני פינה מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / בצלאל / האקדמיה למוסיקה

4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי.

כל חוג במדעי הטבע (מלבד מתמטיקה)

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו- 2 מהתחום החברתי

מתמטיקה

6 נ"ז: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

 

תכנית אינטרנט וחברה (525) בשילוב עם כל חוג במדעי החברה / מנע"ס / תעודת הוראה

2 נ"ז אבני פינה בתחום הרוח.

 

תכנית אינטרנט וחברה (525) בשילוב עם כל חוג במדעי הרוח

פטורים מחובות אבני פינה.

אמירים טבע / אמירים מחשבים / אמירים רוח / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.