3599d1df8efa689f4a75519c964ef6ee

9d6b3b0b46bc8ddab13bf57dcfd5ad2f

דו-חוגי

מדעי המחשב / הנדסה דו-חוגי בשילוב עם:

כל חוג במדעי החברה / משפטים (כולל קרימינולוגיה) / מינהל עסקים / הכנה למוסמך במינהל עסקים / חשבונאות

4 נ"ז מתחום הרוח.

כל חוג במדעי הרוח / בצלאל / האקדמיה למוסיקה

4 נ"ז מהתחום החברתי.

כל חוג אחר במדעי הטבע

6 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח, 2 מהתחום החברתי ו- 2 מתחום הרוח או מהתחום החברתי, לבחירתך.

הנדסת חשמל ומחשבים (586) / הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות (587) 

8 נ"ז אבני פינה: 4 מתחום הרוח ו-4 מהתחום החברתי. 

מותר לקחת 2 נ"ז מהקורסים הייעודיים של מדעי הטבע על חשבון אחד התחומים.

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית ( 532)

4 נ"ז אבני פינה: 2 מתחום הרוח ו-2 מהתחום החברתי.

אמירים טבע / אמירים רוח / קוגניציה

פטורים מחובות אבני פינה.