האם הציון בקורס של תכנית "אבני פינה" יחושב כחלק מהממוצע?

הציונים בקורסי "אבני פינה" יחושבו בממוצע לתואר, אולם לא ייכללו בחישוב הממוצע החוגי.