2 נ"ז בגין פעילות חברתית

 

בעקבות חקיקת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית ,תשע"ח-2018, החליטה האוניברסיטה ליישם את החוק באופן הבא:

1. לסטודנטים לתואר בוגר יוענק פטור אקדמי אך לא לזיכוי כספי בהיקף של 2 נ"ז מקורסי אבני פינה (בתכניות לימודים שבהם מוטלת חובה לימוד קורסי אבני פינה) או במקום קורס אחר בהיקף של 2 נ"ז שייקבע החוג (בתכניות לימודים שבהם אין נלמדים קורסי אבני פינה), פעם אחת בלבד במהלך לימודיהם, בגין השתתפות באחת הפעילויות הבאות : פעילות התנדבות, שירות מילואים או ייצוג האוניברסיטה (בנבחרת ספורט,בתזמורת, במקהלה או במודל האו"ם).

2. הפטור האמור יוענק לסטודנטים שלומדים לתואר בוגר אשר בשנת הלימודים שבה בוצעה הפעילות המזכה למדו לפחות מחצית מה נ"ז הנדרשים לפי תכנית הלימודים לאותה שנה. ההסדר יחול על כל מי שלומדים לתואר בוגר בתשע"ט ואילך בגין פעילות מזכה שתעשה בשנת הלימודים תשע"ט ואילך. סטודנטים שכבר השלימו את מכסת הלימודים שלהם בקורסי אבני פינה לפני שנת הלימודים תשע"ט לא יוכלו לנצל את הפטור.

פעילות חברתית מזכה: פעילות חברתית וקהילתית של 40 שעות בפועל (לא כולל שעות הכשרה, הדרכה או הגעה למקום הפעילות) שנעשתה בהתנדבות במהלך שנת לימודים אחת, שלא התקבלו בגינה שכר או מלגה. פעילות חברתית תוכר כפעילות מזכה רק אם התקיימה בנוסף ומחוץ למסגרות הכשרה, פרקטיקום, שעות קליניות, המהוות חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים.


סוגי הפעילויות המזכות:

1. פעילות התנדבותית:

פעילויות חונכות אקדמית או אישית במסגרת דיקנט הסטודנטים, מתוך רשימת פעילויות שתיקבע על ידי דיקן הסטודנטים; ופעילויות באחת המסגרות שנכללת ברשימה שתתפרסם באתר היחידה למעורבות חברתית בדיקנט הסטודנטים, או במסגרת אחרת אשר זכתה לאישור הדיקנט טרם התחלת הפעילות החברתית. על הפעילות החברתית להיעשות באופן בו לא תיפגע בנוכחות של הסטודנטים בשיעורים ובמילוי כל דרישה אקדמית אחרת.

לפרטים נוספים ולרשימת הארגונים המאושרים, לחצו כאן

2. שירות מילואים:

שירות מילואים של 14 ימים לפחות שנעשה בשנת לימודים אחת (מהראשון לאוקטובר ועד ה- 30 לספטמבר) ומתוכם שירות של לפחות חמישה ימים ברצף; או שירות של 21 ימים לפחות (גם ללא רצף ימים כאמור).

להזנת קורס בעל 2 נ"ז במערכת לאותה שנת לימודים, יש לפנות למזכירות הפקולטה הרלוונטית עם טופס 3010, לא יאוחר מה- 10 לאוקטובר.

3. ייצוג האוניברסיטה ב-:

- נבחרת ספורט: לפרטים על נבחרות הספורט, לחצו כאן

- תזמורת: התזמורת היא שילוב ייחודי של סטודנטים, ישראלים ותלמידים מחו״ל, עולים מברית המועצות לשעבר, חברי הפקולטות השונות באוניברסיטה העברית ונגנים ירושלמים אחרים. להרשמה ומידע נוסף, לחצו כאן

- מקהלה: במקהלה משתתפים סטודנטים, חברי סגל ועובדי האוניברסיטה. הקריטריונים המזכים ב- 2 נ"ז אבני פינה הם השתתפות פעילה של 40 שעות בנוסף להשתתפות בשני מופעים במהלך שנת הלימודים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לענת רובנשטיין מנצחת המקהלה: anat.rubinstein@mail.huji.ac.il

- מודל האו"ם: הקריטריונים המזכים ב- 2 נ"ז אבני פינה הם נוכחות ב-80% ממפגשי מודל האו"ם והשתתפות בלפחות שני כנסים לאומיים/ בינלאומיים.