הבהרה בקשר לקבלת נ"ז בגין מעורבות חברתית.

10 ינואר, 2019

על פי נה"ל של האוניברסיטה (נספח ט') לסטודנטים לתואר בוגר יוענק פטור של 2 נ"ז מקורסי אבני פינה (בתוכניות לימודים שבהן מוטלת חובה לימודי אבני פינה). הפטור של 2 נ"ז ניתן פעם אחד בלבד במהלך הלימודים, בגין השתתפות באחת הפעילויות הבאות: פעילות התנדבות, שירות מילואים, השתתפות בנבחרת ספורט של האוניברסיטה או בתזמורת האוניברסיטה.

ההסדר יחול על כל מי שלומדים לתואר בוגר בתשע"ט ואילך בגין פעילות מזכה שתעשה בשנת הלימודים תשע"ט ואילך. סטודנטים שכבר השלימו את מכסת הלימודים שלהם בקורסי אבני פינה לפני שנת הלימודים תשע"ט לא יוכלו לנצל את הפטור.

לתשומת לבכם, סטודנטים המחויבים ללמוד שני תחומי עניין חייבים להשלים קורס אחד לפחות בכל תחום.

כל שאלה/ הבהרה בקשר לחובות אבני פינה יש לפנות ישירות למזכירות אבני פינה בטלפון:  02-5882914/22 או בדוא"ל: agnesa@savion.huji.ac.il