Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

דרישות גיבוי

מקורסי אבני פינה
מקורסי אבני פינה

1) לבירור חובותיך במסגרת תכנית אבני פינה, מלא את הפרטים הבאים.

שנה
 

 

 

 2) אם הינך לומד במסלול חד חוגי, עליך לבחור רק פקולטה אחת וחוג אחד. במידה והינך לומד במסלול דו-חוגי, בחר שתי פקולטות ושני חוגים.

פקולטה
 
חוג
 
פקולטה
 
חוג
 
 3) במידה והחוג שלך איננו מופיע ברשימה, אנא כתוב ל- yoelr@savion.huji.ac.il
תשע חברה כלכלה משפטים משפטים פטורים מלימודי אבני פינה (בתכנית המשולבת בלבד)
תשעא חברה כלכלה משפטים משפטים פטורים מלימודי אבני פינה (בתכנית המשולבת בלבד)
תשעב חברה כלכלה משפטים משפטים פטורים מלימודי אבני פינה (בתכנית המשולבת בלבד)
תשעג חברה כלכלה משפטים משפטים פטורים מלימודי אבני פינה (בתכנית המשולבת בלבד)
תשעד חברה כלכלה משפטים משפטים חייב ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום הניסויי). 2 ממשפטים ו- 2 מחברה.
תשע חברה כל חוג אחר בחברה משפטים משפטים פטורים מחובות אבני פינה
תשעא חברה כל חוג אחר בחברה משפטים משפטים חייב ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום הניסויי)
תשעב חברה כל חוג אחר בחברה משפטים משפטים חייב ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום הניסויי)
תשעג חברה כל חוג אחר בחברה משפטים משפטים חייב ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום הניסויי)
תשעד חברה כל חוג אחר בחברה משפטים משפטים חייב ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום הניסויי)
תשע חברה כל חוג ממדעי החברה רוח אמירים פטורים מאבני פינה
תשעא חברה כל חוג ממדעי החברה רוח אמירים פטורים מאבני פינה
תשעב חברה כל חוג ממדעי החברה רוח אמירים פטורים מאבני פינה
תשעג חברה כל חוג ממדעי החברה רוח אמירים חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (מתחלק בין חברה ורוח)
תשעד חברה כל חוג ממדעי החברה רוח אמירים חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (מתחלק בין חברה ורוח)
תשע חברה כל חוג ממדעי החברה רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח חייבים ב-2 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי (על חשבון רוח)
תשעא חברה כל חוג ממדעי החברה רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (על חשבון חברה)
תשעב חברה כל חוג ממדעי החברה רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (על חשבון חברה)
תשעג חברה כל חוג ממדעי החברה רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (על חשבון חברה)
תשעד חברה כל חוג ממדעי החברה רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (על חשבון חברה)
תשע חברה כל חוג ממדעי החברה קוגניציה   פטורים מחובות אבני פינה
תשעא חברה כל חוג ממדעי החברה קוגניציה   פטורים מחובות אבני פינה
תשעב חברה כל חוג ממדעי החברה קוגניציה   פטורים מחובות אבני פינה
תשעג חברה כל חוג ממדעי החברה קוגניציה   פטורים מחובות אבני פינה
תשעד חברה כל חוג ממדעי החברה קוגניציה   פטורים מחובות אבני פינה
תשע חברה כל חוג ממדעי החברה (דו חוגי) חברה כל חוג אחר ממדעי החברה פטורים מחובות אבני פינה
תשעא חברה כל חוג ממדעי החברה (דו חוגי) חברה כל חוג אחר ממדעי החברה חייב ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 מתחום הניסויי)
תשעב חברה כל חוג ממדעי החברה (דו חוגי) חברה כל חוג אחר ממדעי החברה חייב ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 מתחום הניסויי)
תשעג חברה כל חוג ממדעי החברה (דו חוגי) חברה כל חוג אחר ממדעי החברה חייב ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 מתחום הניסויי)
תשעד חברה כל חוג ממדעי החברה (דו חוגי) חברה כל חוג אחר ממדעי החברה חייב ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 מתחום הניסויי)
תשע חברה כל חוג ממדעי החברה (חד חוגי)     חייב ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום הניסויי)
תשעא חברה כל חוג ממדעי החברה (חד חוגי)     חייב ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 מתחום הניסויי)
תשעב חברה כל חוג ממדעי החברה (חד חוגי)     חייב ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 מתחום הניסויי)
תשעג חברה כל חוג ממדעי החברה (חד חוגי)     חייב ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 מתחום הניסויי)
תשעד חברה כל חוג ממדעי החברה (חד חוגי)     חייב ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 מתחום הניסויי)
תשע חברה כלכלה טבע מדעי המחשב פטורים מחובת אבני פינה
תשעא חברה כלכלה טבע מדעי המחשב פטורים מחובת אבני פינה
תשעב חברה כלכלה טבע מדעי המחשב פטורים מחובת אבני פינה
תשעג חברה כלכלה טבע מדעי המחשב פטורים מחובת אבני פינה
תשעד חברה כלכלה טבע מדעי המחשב חייבים ב-4 נ"ז מתחום רוח (2 מחברה ו- 2 מטבע)
תשע חברה כלכלה טבע מתמטיקה פטורים מחובת אבני פינה
תשעא חברה כלכלה טבע מתמטיקה פטורים מחובת אבני פינה
תשעב חברה כלכלה טבע מתמטיקה פטורים מחובת אבני פינה
תשעג חברה כלכלה טבע מתמטיקה פטורים מחובת אבני פינה
תשעד חברה כלכלה טבע מתמטיקה חייבים ב-4 נ"ז מתחום רוח (2 מחברה ו- 2 מטבע)
תשע חברה כל חוג אחר במדעי החברה טבע מתמטיקה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעא חברה כל חוג אחר במדעי החברה טבע מתמטיקה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעב חברה כל חוג אחר במדעי החברה טבע מתמטיקה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעג חברה כל חוג אחר במדעי החברה טבע מתמטיקה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעד חברה כל חוג אחר במדעי החברה טבע מתמטיקה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשע חברה כל חוג אחר במדעי החברה טבע מדעי המחשב חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעא חברה כל חוג אחר במדעי החברה טבע מדעי המחשב חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעב חברה כל חוג אחר במדעי החברה טבע מדעי המחשב חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעג חברה כל חוג אחר במדעי החברה טבע מדעי המחשב חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעד חברה כל חוג אחר במדעי החברה טבע מדעי המחשב חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשע חברה כל חוג אחר במדעי החברה טבע כל חוג אחר במדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעא חברה כל חוג אחר במדעי החברה טבע כל חוג אחר במדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעב חברה כל חוג אחר במדעי החברה טבע כל חוג אחר במדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעג חברה כל חוג אחר במדעי החברה טבע כל חוג אחר במדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעד חברה כל חוג אחר במדעי החברה טבע כל חוג אחר במדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשע חברה סטטיסטיקה מנע"ס מנע"ס פטורים מחובות אבני פינה
תשעא חברה סטטיסטיקה מנע"ס מנע"ס חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעב חברה סטטיסטיקה מנע"ס מנע"ס חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעג חברה סטטיסטיקה מנע"ס מנע"ס חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעד חברה סטטיסטיקה מנע"ס מנע"ס חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשע חברה כלכלה מנע"ס מנע"ס פטורים מחובות אבני פינה
תשעא חברה כלכלה מנע"ס מנע"ס חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעב חברה כלכלה מנע"ס מנע"ס חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעג חברה כלכלה מנע"ס מנע"ס חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעד חברה כלכלה מנע"ס מנע"ס חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשע חברה כל חוג אחר בחברה מנע"ס מנע"ס פטורים מחובות אבני פינה
תשעא חברה כל חוג אחר בחברה מנע"ס מנע"ס חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום ניסויי)
תשעב חברה כל חוג אחר בחברה מנע"ס מנע"ס חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעג חברה כל חוג אחר בחברה מנע"ס מנע"ס חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעד חברה כל חוג אחר בחברה מנע"ס מנע"ס חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשע חברה כל חוג במדעי החברה מנע"ס חשבונאות פטורים מחובות אבני פינה
תשעא חברה כל חוג במדעי החברה מנע"ס חשבונאות חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום ניסויי)
תשעב חברה כל חוג במדעי החברה מנע"ס חשבונאות חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום ניסויי)
תשעג חברה כל חוג במדעי החברה מנע"ס חשבונאות חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעד חברה כל חוג במדעי החברה מנע"ס חשבונאות חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשע חברה כל חוג במדעי החברה עו"ס עו"ס פטורים מחובות אבני פינה
תשעא חברה כל חוג במדעי החברה עו"ס עו"ס פטורים מחובות אבני פינה
תשעב חברה כל חוג במדעי החברה עו"ס עו"ס פטורים מחובות אבני פינה
תשעג חברה כל חוג במדעי החברה עו"ס עו"ס חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום ניסויי)
תשעד חברה כל חוג במדעי החברה עו"ס עו"ס חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום ניסויי)
תשע חברה כל חוג ממדעי החברה חינוך חינוך חייבים ב-2 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי
תשעא חברה כל חוג ממדעי החברה חינוך חינוך חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעב חברה כל חוג ממדעי החברה חינוך חינוך חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעג חברה כל חוג ממדעי החברה חינוך חינוך חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעד חברה כל חוג ממדעי החברה חינוך חינוך חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשע רוח אמירים חינוך חינוך פטורים מאבני פינה
תשעא רוח אמירים חינוך חינוך פטורים מאבני פינה
תשעב רוח אמירים חינוך חינוך פטורים מאבני פינה
תשעג רוח אמירים חינוך חינוך חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (מתחלק בין חינוך ורוח)
תשעד רוח אמירים חינוך חינוך חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (מתחלק בין חינוך ורוח)
תשע רוח אמירים רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח פטורים מאבני פינה
תשעא רוח אמירים רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח פטורים מאבני פינה
תשעב רוח אמירים רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח פטורים מאבני פינה
תשעג רוח אמירים רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעד רוח אמירים רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשע רוח אמירים חברה כל חוג ממדעי החברה פטורים מאבני פינה
תשעא רוח אמירים חברה כל חוג ממדעי החברה פטורים מאבני פינה
תשעב רוח אמירים חברה כל חוג ממדעי החברה פטורים מאבני פינה
תשעג רוח אמירים חברה כל חוג ממדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (מתחלק בין חברה ורוח)
תשעד רוח אמירים חברה כל חוג ממדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (מתחלק בין חברה ורוח)
תשע רוח אמירים טבע כל חוג ממדעי הטבע פטורים מאבני פינה
תשעא רוח אמירים טבע כל חוג ממדעי הטבע פטורים מאבני פינה
תשעב רוח אמירים טבע כל חוג ממדעי הטבע פטורים מאבני פינה
תשעג רוח אמירים טבע כל חוג ממדעי הטבע פטורים מאבני פינה
תשעד רוח אמירים טבע כל חוג ממדעי הטבע פטורים מאבני פינה
תשע רוח אמירים רפואה רפואה וריפוי בעיסוק פטורים מאבני פינה
תשעא רוח אמירים רפואה רפואה וריפוי בעיסוק פטורים מאבני פינה
תשעב רוח אמירים רפואה רפואה וריפוי בעיסוק פטורים מאבני פינה
תשעג רוח אמירים רפואה רפואה וריפוי בעיסוק פטורים מאבני פינה
תשעד רוח אמירים רפואה רפואה וריפוי בעיסוק פטורים מאבני פינה
תשע רוח אמירים מנע"ס מנע"ס / חשבונאות פטורים מאבני פינה
תשעא רוח אמירים מנע"ס מנע"ס / חשבונאות פטורים מאבני פינה
תשעב רוח אמירים מנע"ס מנע"ס / חשבונאות פטורים מאבני פינה
תשעג רוח אמירים מנע"ס מנע"ס / חשבונאות חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (מתחלק בין מנע"ס ורוח)
תשעד רוח אמירים מנע"ס מנע"ס / חשבונאות חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (מתחלק בין מנע"ס ורוח)
תשע רוח אמירים משפטים משפטים פטורים מאבני פינה
תשעא רוח אמירים משפטים משפטים פטורים מאבני פינה
תשעב רוח אמירים משפטים משפטים פטורים מאבני פינה
תשעג רוח אמירים משפטים משפטים חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (מתחלק בין משפטים ורוח)
תשעד רוח אמירים משפטים משפטים חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (מתחלק בין משפטים ורוח)
תשע רוח אמירים רוח קוגניציה פטורים מאבני פינה
תשעא רוח אמירים רוח קוגניציה פטורים מאבני פינה
תשעב רוח אמירים רוח קוגניציה פטורים מאבני פינה
תשעג רוח אמירים רוח קוגניציה פטורים מאבני פינה
תשעד רוח אמירים רוח קוגניציה פטורים מאבני פינה
תשע רוח קוגניציה רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח פטורים מאבני פינה
תשעא רוח קוגניציה רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח פטורים מאבני פינה
תשעב רוח קוגניציה רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח פטורים מאבני פינה
תשעג רוח קוגניציה רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח פטורים מאבני פינה
תשעד רוח קוגניציה רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח פטורים מאבני פינה
תשע רוח רביבים רוח מקרא חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 ניסויי ו-2 חברה)
תשעא רוח רביבים רוח מקרא חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשעב רוח רביבים רוח מקרא חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשעג רוח רביבים רוח מקרא חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשעד רוח רביבים רוח מקרא חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשע רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (חד חוגי)     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 ניסויי ו-2 רוח)
תשעא רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (חד חוגי)     חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשעב רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (חד חוגי)     חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשעג רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (חד חוגי)     חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשעד רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (חד חוגי)     חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשע רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) חינוך חינוך חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 ניסויי ו-2 חברה)
תשעא רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) חינוך חינוך חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשעב רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) חינוך חינוך חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשעג רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) חינוך חינוך חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשעד רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) חינוך חינוך חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשע רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 ניסויי ו-2 חברה)
תשעא רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשעב רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשעג רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשעד רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 ניסויי ו- 4 חברה)
תשע רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) חברה כל חוג ממדעי החברה חייבים ב-2 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי (על חשבון רוח)
תשעא רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) חברה כל חוג ממדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (על חשבון מדעי החברה)
תשעב רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) חברה כל חוג ממדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (על חשבון מדעי החברה)
תשעג רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) חברה כל חוג ממדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (על חשבון מדעי החברה)
תשעד רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) חברה כל חוג ממדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (על חשבון מדעי החברה)
תשע רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) טבע כל חוג ממדעי הטבע חייבים ב-2 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי
תשעא רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) טבע כל חוג ממדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי בלבד
תשעב רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) טבע כל חוג ממדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי בלבד
תשעג רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) טבע כל חוג ממדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי בלבד
תשעד רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) טבע כל חוג ממדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום החברתי בלבד
תשע רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) מנע"ס מנע"ס / חשבונאות פטורים מחובת אבני פינה
תשעא רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) מנע"ס מנע"ס / חשבונאות חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעב רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) מנע"ס מנע"ס / חשבונאות חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעג רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) מנע"ס מנע"ס / חשבונאות חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעד רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) מנע"ס מנע"ס / חשבונאות חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשע רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) משפטים משפטים חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעא רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) משפטים משפטים חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעב רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) משפטים משפטים חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעג רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) משפטים משפטים חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעד רוח כל חוג אחר ממדעי הרוח (דו חוגי) משפטים משפטים חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשע טבע מדעי המחשב חברה כלכלה פטורים מחובת אבני פינה
תשעא טבע מדעי המחשב חברה כלכלה פטורים מחובת אבני פינה
תשעב טבע מדעי המחשב חברה כלכלה פטורים מחובת אבני פינה
תשעג טבע מדעי המחשב חברה כלכלה פטורים מחובת אבני פינה
תשעד טבע מדעי המחשב חברה כלכלה חייבים ב-4 נ"ז מתחום רוח (2 מחברה ו- 2 מטבע)
תשע טבע מתמטיקה חברה כלכלה פטורים מחובת אבני פינה
תשעא טבע מתמטיקה חברה כלכלה פטורים מחובת אבני פינה
תשעב טבע מתמטיקה חברה כלכלה פטורים מחובת אבני פינה
תשעג טבע מתמטיקה חברה כלכלה פטורים מחובת אבני פינה
תשעד טבע מתמטיקה חברה כלכלה חייבים ב-4 נ"ז מתחום רוח (2 מחברה ו- 2 מטבע)
תשע טבע מתמטיקה חברה כל חוג אחר במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעא טבע מתמטיקה חברה כל חוג אחר במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעב טבע מתמטיקה חברה כל חוג אחר במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעג טבע מתמטיקה חברה כל חוג אחר במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעד טבע מתמטיקה חברה כל חוג אחר במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשע טבע מדעי המחשב חברה כל חוג אחר במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעא טבע מדעי המחשב חברה כל חוג אחר במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעב טבע מדעי המחשב חברה כל חוג אחר במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעג טבע מדעי המחשב חברה כל חוג אחר במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעד טבע מדעי המחשב חברה כל חוג אחר במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשע טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) טבע כל חוג אחר במדעי הטבע פטורים מחובת אבני פינה
תשעא טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) טבע כל חוג אחר במדעי הטבע פטורים מחובת אבני פינה
תשעב טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) טבע כל חוג אחר במדעי הטבע פטורים מחובת אבני פינה
תשעג טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) טבע כל חוג אחר במדעי הטבע פטורים מחובת אבני פינה
תשעד טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) טבע כל חוג אחר במדעי הטבע חייבים ב-8 נ"ז אבני פינה (4 רוח ו-4 חברה)
תשע טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) טבע אמירים פטורים מחובת אבני פינה
תשעא טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) טבע אמירים פטורים מחובת אבני פינה
תשעב טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) טבע אמירים פטורים מחובת אבני פינה
תשעג טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) טבע אמירים פטורים מחובת אבני פינה
תשעד טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) טבע אמירים פטורים מחובת אבני פינה
תשע טבע תלפיות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 רוח ו-2 חברה)
תשעא טבע תלפיות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 רוח ו-2 חברה)
תשעב טבע תלפיות     חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 רוח ו- 4 חברה)
תשעג טבע תלפיות     חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 רוח ו- 4 חברה)
תשעד טבע תלפיות     חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 רוח ו- 4 חברה)
תשע טבע כל חוג(חד חוגי)     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 רוח ו-2 חברה)
תשעא טבע כל חוג(חד חוגי)     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 רוח ו-2 חברה)
תשעב טבע כל חוג(חד חוגי)     חייבים ב-8 נ"ז אבני פינה (4 רוח ו-4 חברה)
תשעג טבע כל חוג(חד חוגי)     חייבים ב-8 נ"ז אבני פינה (4 רוח ו-4 חברה)
תשעד טבע כל חוג(חד חוגי)     חייבים ב-8 נ"ז אבני פינה (4 רוח ו-4 חברה)
תשע טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) חברה כל חוג אחר במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעא טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) חברה כל חוג אחר במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעב טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) חברה כל חוג אחר במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעג טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) חברה כל חוג אחר במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשעד טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) חברה כל חוג אחר במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מתחום הרוח
תשע טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) רוח כל חוג אחר במדעי הרוח חייבים ב-2 נ"ז מתחום חברה
תשעא טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) רוח כל חוג אחר במדעי הרוח חייבים ב- 4 נ"ז מתחום החברה
תשעב טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) רוח כל חוג אחר במדעי הרוח חייבים ב- 4 נ"ז מתחום החברה
תשעג טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) רוח כל חוג אחר במדעי הרוח חייבים ב- 4 נ"ז מתחום החברה
תשעד טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) רוח כל חוג אחר במדעי הרוח חייבים ב- 4 נ"ז מתחום החברה
תשע טבע כל חוג במדעי הטבע מנע"ס מנע"ס / חשבונאות פטורים מחובות אבני פינה
תשעא טבע כל חוג במדעי הטבע מנע"ס מנע"ס / חשבונאות חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשעב טבע כל חוג במדעי הטבע מנע"ס מנע"ס / חשבונאות חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשעג טבע כל חוג במדעי הטבע מנע"ס מנע"ס / חשבונאות חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשעד טבע כל חוג במדעי הטבע מנע"ס מנע"ס / חשבונאות חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשע טבע כל חוג במדעי הטבע משפטים משפטים פטורים מחובות אבני פינה
תשעא טבע כל חוג במדעי הטבע משפטים משפטים חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשעב טבע כל חוג במדעי הטבע משפטים משפטים חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשעג טבע כל חוג במדעי הטבע משפטים משפטים חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשעד טבע כל חוג במדעי הטבע משפטים משפטים חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשע טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) חינוך חינוך פטורים מחובות אבני פינה
תשעא טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) חינוך חינוך חייבים ב- 4 נ"ז מתחום החברה
תשעב טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) חינוך חינוך חייבים ב- 4 נ"ז מתחום החברה
תשעג טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) חינוך חינוך חייבים ב- 4 נ"ז מתחום החברה
תשעד טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) חינוך חינוך חייבים ב- 4 נ"ז מתחום החברה
תשע טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) רוח אמירים פטורים מאבני פינה
תשעא טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) רוח אמירים פטורים מאבני פינה
תשעב טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) רוח אמירים פטורים מאבני פינה
תשעג טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) רוח אמירים פטורים מאבני פינה
תשעד טבע כל חוג במדעי הטבע (דו-חוגי) רוח אמירים פטורים מאבני פינה
תשע טבע כל חוג ממדעי הטבע קוגניציה   פטורים מחובות אבני פינה
תשעא טבע כל חוג ממדעי הטבע קוגניציה   פטורים מחובות אבני פינה
תשעב טבע כל חוג ממדעי הטבע קוגניציה   פטורים מחובות אבני פינה
תשעג טבע כל חוג ממדעי הטבע קוגניציה   פטורים מחובות אבני פינה
תשעד טבע כל חוג ממדעי הטבע קוגניציה   פטורים מחובות אבני פינה
תשע מנע"ס מנע"ס רוח כל חוג אחר ברוח פטורים מחובות אבני פינה
תשעא מנע"ס מנע"ס רוח כל חוג אחר ברוח חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעב מנע"ס מנע"ס רוח כל חוג אחר ברוח חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעג מנע"ס מנע"ס רוח כל חוג אחר ברוח חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשע מנע"ס מנע"ס רוח אמירים פטורים מחובות אבני פינה
תשעא מנע"ס מנע"ס רוח אמירים פטורים מחובות אבני פינה
תשעב מנע"ס מנע"ס רוח אמירים פטורים מחובות אבני פינה
תשעג מנע"ס מנע"ס רוח אמירים חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (מתחלק בין מנע"ס ורוח)
תשעד מנע"ס מנע"ס רוח כל חוג ברוח חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשע מנע"ס מנע"ס חברה סטטיסטיקה פטורים מחובות אבני פינה
תשעא מנע"ס מנע"ס חברה סטטיסטיקה חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעב מנע"ס מנע"ס חברה סטטיסטיקה חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעג מנע"ס מנע"ס חברה סטטיסטיקה חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעד מנע"ס מנע"ס חברה סטטיסטיקה חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשע מנע"ס מנע"ס חברה כלכלה פטורים מחובות אבני פינה
תשעא מנע"ס מנע"ס חברה כלכלה חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעב מנע"ס מנע"ס חברה כלכלה חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעג מנע"ס מנע"ס חברה כלכלה חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעד מנע"ס מנע"ס חברה כלכלה חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשע מנע"ס מנע"ס חברה כל חוג אחר בחברה פטורים מחובות אבני פינה
תשעא מנע"ס מנע"ס חברה כל חוג אחר בחברה חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום ניסויי)
תשעב מנע"ס מנע"ס חברה כל חוג אחר בחברה חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעג מנע"ס מנע"ס חברה כל חוג אחר בחברה חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעד מנע"ס מנע"ס חברה כל חוג אחר בחברה חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשע מנע"ס מנע"ס טבע כל חוג במדעי הטבע פטורים מחובות אבני פינה
תשעא מנע"ס מנע"ס טבע כל חוג במדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשעב מנע"ס מנע"ס טבע כל חוג במדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשעג מנע"ס מנע"ס טבע כל חוג במדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשעד מנע"ס מנע"ס טבע כל חוג במדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשע מנע"ס מנע"ס משפטים משפטים פטורים מחובות אבני פינה
תשעא מנע"ס מנע"ס משפטים משפטים פטורים מחובות אבני פינה
תשעב מנע"ס מנע"ס משפטים משפטים חייבים ב- 2 מתחום ניסויי
תשעג מנע"ס מנע"ס משפטים משפטים חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום ניסויי)
תשעד מנע"ס מנע"ס משפטים משפטים חייבים ב-8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 מתחום ניסויי)
תשע מנע"ס חשבונאות (חד חוגי)     פטורים מחובות אבני פינה
תשעא מנע"ס חשבונאות (חד חוגי)     פטורים מחובות אבני פינה
תשעב מנע"ס חשבונאות (חד חוגי)     חייבים ב- 12 נ"ז אבני פינה : ארבע נקודות בתחום הניסויי, ארבע נקודות בתחום רוח וארבע נקודות מכל תחום נבחר (כולל מדעי החברה) שהקורסים בו אינם חופפים למסלול לימודיהם.
תשעג מנע"ס חשבונאות (חד חוגי)     חייבים ב- 12 נ"ז אבני פינה : ארבע נקודות בתחום הניסויי, ארבע נקודות בתחום רוח וארבע נקודות מכל תחום נבחר (כולל מדעי החברה) שהקורסים בו אינם חופפים למסלול לימודיהם.
תשע מנע"ס חשבונאות חברה כל חוג במדעי החברה פטורים מחובות אבני פינה
תשעא מנע"ס חשבונאות חברה כל חוג במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום ניסויי)
תשעב מנע"ס חשבונאות חברה כל חוג במדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום ניסויי)
תשעג מנע"ס חשבונאות חברה כל חוג במדעי החברה חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעד מנע"ס חשבונאות חברה כל חוג בחברה חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשע מנע"ס חשבונאות טבע כל חוג במדעי הטבע פטורים מחובות אבני פינה
תשעא מנע"ס חשבונאות טבע כל חוג במדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשעב מנע"ס חשבונאות טבע כל חוג במדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשעג מנע"ס חשבונאות טבע כל חוג במדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשעד מנע"ס חשבונאות טבע כל חוג במדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הרוח
תשע מנע"ס חשבונאות רוח כל חוג אחר ברוח פטורים מחובות אבני פינה
תשעא מנע"ס חשבונאות רוח כל חוג אחר ברוח חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעב מנע"ס חשבונאות רוח כל חוג אחר ברוח חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעג מנע"ס חשבונאות רוח כל חוג אחר ברוח חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשעד מנע"ס חשבונאות רוח כל חוג אחר ברוח חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד
תשע מנע"ס חשבונאות משפטים משפטים פטורים מחובות אבני פינה
תשעא מנע"ס חשבונאות משפטים משפטים פטורים מחובות אבני פינה
תשעב מנע"ס חשבונאות משפטים משפטים חייבים ב- 2 מתחום ניסויי
תשעג מנע"ס חשבונאות משפטים משפטים חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום ניסויי)
תשעד מנע"ס חשבונאות משפטים משפטים חייבים ב-8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 מתחום ניסויי)
תשע רפואה רפואה     פטורים מחובות אבני פינה
תשעא רפואה רפואה     פטורים מחובות אבני פינה
תשעב רפואה רפואה     חייבים ב- 2 נ"ז במסגרת תכנית "אדם ורפואה"
תשעג רפואה רפואה     חייבים ב- 2 נ"ז במסגרת תכנית "אדם ורפואה"
תשעד רפואה רפואה     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 אדם ורפואה ו-2 ?)
תשע רפואה מדעי הרפואה     פטורים מחובות אבני פינה
תשעא רפואה מדעי הרפואה     פטורים מחובות אבני פינה
תשעב רפואה מדעי הרפואה     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 רוח ו-2 חברה)
תשעג רפואה מדעי הרפואה     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 רוח ו-2 חברה)
תשעד רפואה מדעי הרפואה     חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (4 רוח ו-4 חברה)
תשע רפואה רוקחות     פטורים מחובות אבני פינה
תשעא רפואה רוקחות     חייבים בשש נקודות אבני פינה מתחום רוח וחברה *
תשעב רפואה רוקחות     חייבים בשש נקודות אבני פינה מתחום רוח וחברה *
תשעג רפואה רוקחות     חייבים בשש נקודות אבני פינה מתחום רוח וחברה *
תשעד רפואה רוקחות     חייבים בשמונה נקודות אבני פינה מתחום רוח וחברה **
תשע רפואה ריפוי בעיסוק     פטורים מחובות אבני פינה
תשעא רפואה ריפוי בעיסוק     פטורים מחובות אבני פינה
תשעב רפואה ריפוי בעיסוק     חייבים ב- 2 נ"ז מתחום חברה או רוח (למעט קורסים מהחוג לסוציולוגיה ופסיכולוגיה).
תשעג רפואה ריפוי בעיסוק     חייבים ב- 2 נ"ז מתחום חברה או רוח (למעט קורסים מהחוג לסוציולוגיה ופסיכולוגיה).
תשע רפואת שיניים רפואת שיניים     פטורים מחובות אבני פינה
תשעא רפואת שיניים רפואת שיניים     פטורים מחובות אבני פינה
תשעב רפואת שיניים רפואת שיניים     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 "מבוא לפסיכולוגיה" ו- 2 במסגרת תכנית "אדם ורפואה")
תשעג רפואת שיניים רפואת שיניים     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 "מבוא לפסיכולוגיה" ו- 2 במסגרת תכנית "אדם ורפואה")
תשעד רפואת שיניים רפואת שיניים     חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה ( 4 מקורסי אבני פינה, 2 "מבוא לפסיכולוגיה" ו- 2 במסגרת תכנית "אדם ורפואה")
תשע חקלאות מדעי הצמח וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעא חקלאות מדעי הצמח וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעב חקלאות מדעי הצמח וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעג חקלאות מדעי הצמח וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעד חקלאות מדעי הצמח וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשע חקלאות מדעי הצמח ומנהל שטחים פתוחים     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעא חקלאות מדעי הצמח ומנהל שטחים פתוחים     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעב חקלאות מדעי הצמח ומנהל שטחים פתוחים     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעג חקלאות מדעי הצמח ומנהל שטחים פתוחים     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעד חקלאות מדעי הצמח ומנהל שטחים פתוחים     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשע חקלאות מדעי הצמח ביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעא חקלאות מדעי הצמח ביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעב חקלאות מדעי הצמח ביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעג חקלאות מדעי הצמח ביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעד חקלאות מדעי הצמח ביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשע חקלאות אגרואקולוגיה ובריאות הצמח וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעא חקלאות אגרואקולוגיה ובריאות הצמח וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעב חקלאות אגרואקולוגיה ובריאות הצמח וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעג חקלאות אגרואקולוגיה ובריאות הצמח וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעד חקלאות אגרואקולוגיה ובריאות הצמח וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשע חקלאות אגרואקולוגיה ובריאות הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעא חקלאות אגרואקולוגיה ובריאות הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעב חקלאות אגרואקולוגיה ובריאות הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעג חקלאות אגרואקולוגיה ובריאות הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעד חקלאות אגרואקולוגיה ובריאות הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשע חקלאות מדעי הקרקע והמים וחטיבת איכות הסביבה     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעא חקלאות מדעי הקרקע והמים וחטיבת איכות הסביבה     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעב חקלאות מדעי הקרקע והמים וחטיבת איכות הסביבה     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעג חקלאות מדעי הקרקע והמים וחטיבת איכות הסביבה     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעד חקלאות מדעי הקרקע והמים וחטיבת איכות הסביבה     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשע חקלאות כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעא חקלאות כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעב חקלאות כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעג חקלאות כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעד חקלאות כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשע חקלאות מדעי בעלי חיים וחטיבת איכות הסביבה     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעא חקלאות מדעי בעלי חיים וחטיבת איכות הסביבה     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעב חקלאות מדעי בעלי חיים וחטיבת איכות הסביבה     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעג חקלאות מדעי בעלי חיים וחטיבת איכות הסביבה     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעד חקלאות מדעי בעלי חיים וחטיבת איכות הסביבה     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשע חקלאות מדעי בעלי חיים וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעא חקלאות מדעי בעלי חיים וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעב חקלאות מדעי בעלי חיים וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעג חקלאות מדעי בעלי חיים וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעד חקלאות מדעי בעלי חיים וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשע חקלאות מדעי בעלי חיים וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעא חקלאות מדעי בעלי חיים וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעב חקלאות מדעי בעלי חיים וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעג חקלאות מדעי בעלי חיים וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעד חקלאות מדעי בעלי חיים וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשע חקלאות ביוכימיה ומדעי המזון וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעא חקלאות ביוכימיה ומדעי המזון וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעב חקלאות ביוכימיה ומדעי המזון וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעג חקלאות ביוכימיה ומדעי המזון וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעד חקלאות ביוכימיה ומדעי המזון וחטיבת שיווק     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשע חקלאות ביוכימיה ומדעי המזון וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעא חקלאות ביוכימיה ומדעי המזון וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעב חקלאות ביוכימיה ומדעי המזון וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעג חקלאות ביוכימיה ומדעי המזון וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעד חקלאות ביוכימיה ומדעי המזון וביוטכנולוגיה בחקלאות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשע חקלאות ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעא חקלאות ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעב חקלאות ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעג חקלאות ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשעד חקלאות ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות     חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, ו- 2 נ"ז פילסופיה של המדע)
תשע חקלאות כל חוג אחר     חייבים ב- 6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, 2 נ"ז פילסופיה של המדעו-2 נ"ז מקורסי אבני פינה)
תשעא חקלאות כל חוג אחר     חייבים ב- 6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, 2 נ"ז פילסופיה של המדע  ו-2 נ"ז מקורסי אבני פינה)
תשעב חקלאות כל חוג אחר     חייבים ב- 6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, 2 נ"ז פילסופיה של המדע  ו-2 נ"ז מקורסי אבני פינה)
תשעג חקלאות כל חוג אחר     חייבים ב- 6 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, 2 נ"ז פילסופיה של המדע  ו-2 נ"ז מקורסי אבני פינה)
תשעד חקלאות כל חוג אחר     חייבים ב- 8 נ"ז אבני פינה (2 נ"ז מבוא לכלכלה, 2 נ"ז פילסופיה של המדע  ו-4 נ"ז מקורסי אבני פינה)
תשע משפטים משפטים (חד חוגי)     חייב ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח או חברה ו- 2 מתחום הניסויי)
תשעא משפטים משפטים (חד חוגי)     חייב ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח או חברה ו- 2 מתחום הניסויי)
תשעב משפטים משפטים (חד חוגי)     חייב ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח או חברה ו- 2 מתחום הניסויי)
תשעג משפטים משפטים (חד חוגי)     חייב ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח או חברה ו- 2 מתחום הניסויי)
תשעד משפטים משפטים (חד חוגי)     חייב ב- 8 נ"ז (4 מתחום הניסויי ו- 4 מתחום רוח/חברה)
תשע משפטים משפטים חברה כלכלה פטורים מלימודי אבני פינה
תשעא משפטים משפטים חברה כלכלה פטורים מלימודי אבני פינה
תשעב משפטים משפטים חברה כלכלה פטורים מלימודי אבני פינה
תשעג משפטים משפטים חברה כלכלה פטורים מלימודי אבני פינה
תשעד משפטים משפטים חברה כלכלה חייב ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום הניסויי). 2 ממשפטים ו- 2 מחברה.
תשע משפטים משפטים חברה כל חוג אחר בחברה פטורים מלימודי אבני פינה
תשעא משפטים משפטים חברה כל חוג אחר בחברה חייב ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום הניסויי)
תשעב משפטים משפטים חברה כל חוג אחר בחברה חייב ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום הניסויי)
תשעג משפטים משפטים חברה כל חוג אחר בחברה חייב ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום הניסויי)
תשעד משפטים משפטים חברה כל חוג אחר בחברה חייב ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום הניסויי)
תשע משפטים משפטים רוח אמירים פטורים מלימודי אבני פינה
תשעא משפטים משפטים רוח אמירים פטורים מלימודי אבני פינה
תשעב משפטים משפטים רוח אמירים פטורים מלימודי אבני פינה
תשעג משפטים משפטים רוח אמירים חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (מתחלק בין משפטים ורוח)
תשעד משפטים משפטים רוח אמירים חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (מתחלק בין משפטים ורוח)
תשע משפטים משפטים רוח כל חוג אחר במדעי הרוח חייב ב- 4 נ"ז מהתחום הניסויי
תשעא משפטים משפטים רוח כל חוג אחר במדעי הרוח חייב ב- 4 נ"ז מהתחום הניסויי
תשעב משפטים משפטים רוח כל חוג אחר במדעי הרוח חייב ב- 4 נ"ז מהתחום הניסויי
תשעג משפטים משפטים רוח כל חוג אחר במדעי הרוח חייב ב- 4 נ"ז מהתחום הניסויי
תשעד משפטים משפטים רוח כל חוג אחר במדעי הרוח חייב ב- 4 נ"ז מהתחום הניסויי
תשע משפטים משפטים מנהל עסקים מנהל עסקים פטורים מחובות אבני פינה
תשעא משפטים משפטים מנהל עסקים מנהל עסקים פטורים מחובות אבני פינה
תשעב משפטים משפטים מנהל עסקים מנהל עסקים חייבים ב- 2 מתחום ניסויי
תשעג משפטים משפטים מנהל עסקים מנהל עסקים חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום ניסויי)
תשעד משפטים משפטים מנהל עסקים מנהל עסקים חייב ב- 8 נ"ז (4 מתחום הניסויי ו- 4 מתחום רוח)
תשע משפטים משפטים מנהל עסקים חשבונאות פטורים מחובות אבני פינה
תשעא משפטים משפטים מנהל עסקים חשבונאות פטורים מחובות אבני פינה
תשעב משפטים משפטים מנהל עסקים חשבונאות חייבים ב- 2 מתחום ניסויי
תשעג משפטים משפטים מנהל עסקים חשבונאות חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום ניסויי)
תשעד משפטים משפטים מנהל עסקים חשבונאות חייב ב- 8 נ"ז (4 מתחום הניסויי ו- 4 מתחום רוח)
תשע משפטים משפטים טבע כל חוג במדעי הטבע פטורים מחובות אבני פינה
תשעא משפטים משפטים טבע כל חוג במדעי הטבע חייב ב- 4 נ"ז מתחום רוח
תשעב משפטים משפטים טבע כל חוג במדעי הטבע חייב ב- 4 נ"ז מתחום רוח
תשעג משפטים משפטים טבע כל חוג במדעי הטבע חייב ב- 4 נ"ז מתחום רוח
תשעד משפטים משפטים טבע כל חוג במדעי הטבע חייב ב- 4 נ"ז מתחום רוח
תשע עו"ס עו"ס רוח כל חוג ברוח פטורים מחובות אבני פינה
תשעא עו"ס עו"ס רוח כל חוג ברוח פטורים מחובות אבני פינה
תשעב עו"ס עו"ס רוח כל חוג ברוח חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הניסויי
תשעג עו"ס עו"ס רוח כל חוג ברוח חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הניסויי
תשעד עו"ס עו"ס רוח כל חוג ברוח חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הניסויי
תשע עו"ס עו"ס חברה כל חוג בחברה פטורים מחובות אבני פינה
תשעא עו"ס עו"ס חברה כל חוג בחברה פטורים מחובות אבני פינה
תשעב עו"ס עו"ס חברה כל חוג בחברה פטורים מחובות אבני פינה
תשעג עו"ס עו"ס חברה כל חוג בחברה חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום ניסויי)
תשעד עו"ס עו"ס חברה כל חוג בחברה חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום ניסויי)
תשע עו"ס עו"ס (חד חוגי)     חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום רוח ו- 2 מתחום ניסויי)
תשעא עו"ס עו"ס (חד חוגי)     חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעב עו"ס עו"ס (חד חוגי)     חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעג עו"ס עו"ס (חד חוגי)     חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעד עו"ס עו"ס (חד חוגי)     חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשע חינוך חינוך רוח כל חוג ממדעי הרוח חייבים ב- 4 נ"ז (2 מתחום חברה ו- 2 מתחום ניסויי)
תשעא חינוך חינוך רוח כל חוג ממדעי הרוח חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום חברה ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעב חינוך חינוך רוח כל חוג ממדעי הרוח חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום חברה ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעג חינוך חינוך רוח כל חוג ממדעי הרוח חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום חברה ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעד חינוך חינוך רוח כל חוג ממדעי הרוח חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום חברה ו- 4 בתחום ניסויי)
תשע חינוך חינוך חברה כל חוג ממדעי החברה חייבים ב- 2 נ"ז מהתחום הניסויי
תשעא חינוך חינוך חברה כל חוג ממדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הניסויי
תשעב חינוך חינוך חברה כל חוג ממדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הניסויי
תשעג חינוך חינוך חברה כל חוג ממדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הניסויי
תשעד חינוך חינוך חברה כל חוג ממדעי החברה חייבים ב- 4 נ"ז מהתחום הניסויי
תשע חינוך חינוך טבע כל חוג ממדעי הטבע פטורים מאבני פינה
תשעא חינוך חינוך טבע כל חוג ממדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מתחום חברה
תשעב חינוך חינוך טבע כל חוג ממדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מתחום חברה
תשעג חינוך חינוך טבע כל חוג ממדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מתחום חברה
תשעד חינוך חינוך טבע כל חוג ממדעי הטבע חייבים ב- 4 נ"ז מתחום חברה
תשע חינוך חינוך (חד חוגי)     חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעא חינוך חינוך (חד חוגי)     חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעב חינוך חינוך (חד חוגי)     חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעג חינוך חינוך (חד חוגי)     חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשעד חינוך חינוך (חד חוגי)     חייבים ב- 8 נ"ז (4 מתחום רוח ו- 4 בתחום ניסויי)
תשע חינוך חינוך רוח אמירים פטורים מאבני פינה
תשעא חינוך חינוך רוח אמירים פטורים מאבני פינה
תשעב חינוך חינוך רוח אמירים פטורים מאבני פינה
תשעג חינוך חינוך רוח אמירים חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (מתחלק בין חינוך ורוח)
תשעד חינוך חינוך רוח אמירים חייבים ב- 4 נ"ז אבני פינה מהתחום הניסויי בלבד (מתחלק בין חינוך ורוח)