Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

תאור הקורס: קוראים עולם - ספר בראשית כמבוא לאנתרופולוגיה (53258) / פרופ' תמר אלאור

תאור הקורס:
קוראים עולם - ספר בראשית כמבוא לאנתרופולוגיה (53258) / פרופ' תמר אלאור (סמסטר ב', תשע"ח).

ספר בראשית מציע (בעיקר באחד עשר הפרקים הראשונים שלו), קוסמולוגיה מלאה הנוגעת לסוגיות המרכזיות של התנהלות המין האנושי בסביבתו החיה, הצומחת והדוממת. משמעות קיומם של בני האדם, נוכחותו של כוח נשגב, יחסי מגדר, שפה, יזמות, יצירתיות, הקשר אל בעלי החיים והמרחב הלא אנושי, האחריות על האקולוגיה ועוד ועוד. כמו סיפורי מקור אחרים (stories of origin), חובק ספר בראשית את "השאלות הגדולות", שאלות שהדיסציפלינה האנתרופולוגית ניגשת אליהם מצד העיון האקדמי וההשוואתי. בשעור זה נעשה קריאה קרובה ועמוקה בטקסט המקראי, במאמרי עיון מתחום האנתרופולוגיה ומתחומים משיקים במדעי החברה והרוח, ובקוסמולוגיות מרחבי העולם. הקורס הוא קורס מקוון המורכב מהרצאות פרונטאליות ומשיחות של מרצת הקורס עם מספר אורחים ובהם פרופ' יאיר זקוביץ, פרופסור זלי גורביץ ודר' רות קלדרון. מטלות הקורס תכלולנה הגשת מספר דפי קריאה לאורך הקורס ועבודת סיום קורס. סילבוס מפורט יפורסם בקרוב.