Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

ציון עובר בקורסי "אבני פינה"

שלום רב,

החל משנת הלימודים תשע"ה, ציון עובר בכל קורסי "אבני פינה", כמו בכל קורסי האוניברסיטה העברית, הינו 60.
עבור קורסים שנלקחו עד לשנת הלימודים תשע"ה, ציון העובר נקבע על פי הפקולטה הנותנת את הקורס. לפרטים מדויקים לגבי כל קורס, ניתן לפנות לתכנית אבני פינה

בברכה,
מזכירות תכנית "אבני פינה".