Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

הודעה מראש תכנית אבני פינה

2  ינואר 2014                                                                                         ה' שבט תשע"ד

הודעה מפרופ' נחמן יהודה, ראש תכנית אבני פינה

מנתונים שונים שהצטברו בידינו מסתברת אפשרות כי חלק מתלמידינו ותלמידותינו סבורים שקורסי אבני פינה אמורים להיות קורסים קלים – היינו עם מעט דרישות וציונים גבוהים.

ברשותכם, אני מבקש לנצל הזדמנות זו על מנת לנסות ולהעמיד דברים על דיוקם.

הפן הפדגוגי המהותי של קורסי אבני פינה הוא שהם נועדו לחשוף בפני תלמידינו ותלמידותינו תחומי ידע שונים מתחום ההתמחות הדיסציפלינרית בה הם בחרו. חשיפה כזו אמורה להביא לטבילתם בשיטות חשיבה, מתודולוגיות, ארגזי כלים ועולמות מושגיים שונים מהמוכר להם וכך להעשיר את עולמם. ערכה של הזדמנות להעשרה כזו לא יסולא בפז, ביחוד בעולם בו הסינרגטיות בין עולמות חשיבה וידע שונים מייצרת חדשנות ויצירתיות. חשיפה וטבילה כאלו אמורים להיות ברמה האקדמית המקובלת באוניברסיטה העברית, המובילה בארץ. כמובן בהתאמה ובידיעה של מי שמלמד קורסים אלו כי אלו תלמידי אבני פינה

בשום מקום לא נאמר וגם לא נרמז כי קורסים אלו אמורים להיות למשל "קורסים קלים המאפשרים לקבל 2 נ"ז בזול וללא השקעה אקדמית דומה לזאת שהם נדרשים לה בקורסים אחרים." לא זו בלבד אלא שחשיבה ואמירה מסוג זה מחמיצות את הפן הפדגוגי העיקרי של התוכנית וסותרות את עצם מהותה של תוכנית אבני פינה.

בברכה ובתודה

פרופ' נחמן בן-יהודה