Avnei Pinah LogosHebrew University Logo

בקשות להכרה בקורסים קודמים

בקשות להכרה בקורסים קודמים, כקורסי "אבני פינה" יש למלא בקישור הבא:

https://bit.ly/2qVED7l
חובה לצרף סילבוסים וגיליון ציונים.

שימו לב:
בתקופת ההרשמה לקורסים ובתקופת השינויים, לא ינתן מענה בנוגע להכרה בקורסים קודמים.
זמן המענה: כשלושה שבועות.
הקורס חייב להיות מועבר ע"י מרצה בעל תואר ד"ר ומעלה.
הקורס חייב לכלול תוכן תיאורטי.
על הקורס להיות מוגדר כשיעור או שיעור ותרגיל.
על הקורס לכלול רשימת קריאה חובה.
קורסי אבני פינה לא יכולים להיות קורסי שפה, קורסי ספורט או קורסי תכנות.
לא ניתן להכיר בקורסים מקוונים.
סטודנטים המחזקים בזכאות לתואר, אינם נדרשים למלא קורסים ספציפים עליהם הם מבקשים פטור. יש לציין בשדה "שם הקורס": מחזיק בזכאות לתואר- הזכאות לתואר אינה מקנה פטור אוטומטי מתכנית "אבני פינה".

בברכה,
מזכירות תכנית אבני פינה